Jak wypełnić NIP-2?

Formularz NIP-2 przeznaczony jest dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), dla których przeznaczony jest formularz NIP-8.

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Pole 1 wypełnia się tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego.

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAZNANIA

Zgodnie z opisem, w pozycji 4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat:

  • nr 1, gdy jest to zgłoszenie identyfikacyjne,
  • nr 2, gdy jest to zgłoszenie aktualizacyjne.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. W zgłoszeniu aktualizacyjnym wypełnia się te części formularza, w których nastąpiła zmiana.

W polu 5 podaje się dane urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO

Jeżeli składający zgłasza zmianę danych o rejestracji lub REGON, zaznacza się właściwy kwadrat w poz. 7, 10 lub 18.

W części B.1., poz. 6, 8 i 9, podaje się dane identyfikacyjne firmy składającego formularz.

Poz. 11 – 13 (część B.2.) uzupełnia się tylko wtedy, gdy składający formularz uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach.

Część B.3. dotyczy danych o rejestracji. Tą część uzupełniają podmioty, które ustawowo są zobowiązane do rejestracji

W część B.4.  zaznacza się rodzaj daty dotyczącej działalności (poz. 19), którą wpisuje się w poz. 20:

  • 1. rozpoczęcie działalności,
  • 2. ustanie bytu prawnego,
  • 3. zawieszenie działalności gospodarczej,
  • 4. wznowienie działalności gospodarczej.

W części B.5. podaje się adres siedziby firmy.

W części B.6. podaje się dane kontaktowe, w tym telefon (pole 31), faks (pole 32) oraz e-mail (pole 33).

W części B.6.1. podaje się adres elektroniczny wykorzystywany w systemie teleinformatycznym przez organy podległe Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowane. Do doręczeń pism drogą elektroniczną może mieć zastosowanie adres elektroniczny na portalu podatkowym (znany Administracji podatkowej) lub w systemie ePUAP – w przypadku gdy wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę. W poz. 35 można zaznaczyć opcję Rezygnacji z adresu elektronicznego.

W części B.6.2 wpisuje się adres do korespondencji jeżeli jest inny od adresu podanego w części B.5, czyli od adresu siedziby.

W części B.7. podaje się adresy miejsc prowadzenia działalności. W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (w tym również hurtowni, magazynów i składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym miejsca stosowne do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wszystkie adresy sporządza się ich listę. Jeżeli adres jest nietypowty (np. sklep w przejściu podziemnym) adres podaje się z możliwą dokładnością.

Poz. 58 – 67 (część B.8.) to dane dotyczące adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej.

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW

 

Część C.1. dotyczy rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli rachunek prowadzony jest za granicą, to należy podać kraj siedziby banku (oddziału). W przypadku braku miejsca na wpisanie wszystkich rachunków sporządza się ich listę.

W części C.1.1. podaje się rachunek do zwrotu lub nadpłaty.

W części C.1.2. należy podać pozostałe rachunki związane z działalnością.

Część C.2. związana jest z innymi rachunkami. W części C.2.1 podaje się rachunek właściwy do przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

  1. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, POWIĄZANIA, DODATKOWE INFORMACJE

 

Poz. 82 – 84 dotyczą formy organizacyjno-prawnej firmy.

Część D.1. uzupełnia tylko wyodrębniona jednostka wewnętrzna (gdy została zaznaczona poz. 82 kwadrat 2)

Część D.2. uzupełnia jednostka macierzysta (gdy została zaznaczona poz. 82 kwadrat 1). W przypadku braku miejsc na wpisanie dalszych informacji sporządza się ich listę.

Część D.3. uzupełnia się wówczas gdy została zaznaczona poz. 82 kwadrat 4 lub w przypadku składania informacji o wspólniku. Jeśli występuje brak miejsca na wpisanie dalszych informacji sporządza się ich listę.

W części D.4. wpisuje się dodatkowe informacje o firmie.

W poz. 110 określa się rodzaju przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a w poz. 111 odpowiedni kod PKD.

W poz. 112 podaje się informacje, dotyczące statusu szczególnego, przy czym we właściwych kwadratach należy wpisać znak “+”, a w przypadku utraty statusu znak “-”.

  1. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

 

W poz. 113 wskazuje się dołączone do formularza listy. W przypadku składania formularza drogą elektroniczną, poz. 113 należy pominą.

W poz. 114 zaznacza się dołączone dokumenty lub ich uwierzytelnione lub poświadczone urzędowo kopie.

  1. DANE I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SKŁADAJĄCEGO (spośród uprawnionych do reprezentowania składającego).

W poz. 119, 123, 127 wskazuje się funkcję osoby uprawnionej do reprezentowania składającego, wynikającą ze sposobu reprezentacji, np. dyrektor, członek zarządu, wspólnik, prokurent, pełnomocnik, kurator sądowy itp.

NIP-2 WZÓR

Formularz aktywny do wypełnienia i wydrukowania znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów

 

Zobacz też:

przelicznik brutto na netto