Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT

Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT jest istotne zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy towaru czy usługi. Obowiązek podatkowy w VAT najczęściej zależny jest od terminów wykonywanych transakcji. Dowiedz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT.

Obowiązek podatkowy w VAT – ogólna zasada

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Jeśli zaś chodzi o usługi częściowo wykonane to usługę uznaje się za wykonaną również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

W sytuacji, gdy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Natomiast usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi

Obowiązek podatkowy w VAT – zasady szczególne

Ustawa o VAT wprowadza także wyjątki od ogólnej zasady powstawania obowiązku podatkowego.

  • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – dotyczy to takich transakcji jak:

wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

– przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

– dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

– świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

– świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.

  • obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury na rzecz vatowców – dotyczy takich zdarzeń jak:

– świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

– dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,

– czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

  • obowiązek podatkowy powstaje według zasad szczególnych, dotyczy to:

– dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

– świadczenia usług,

– telekomunikacyjnych,

– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej,

– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

W tej sytuacji obowiązek podatkowy jest uzależniony od momentu wystawienia faktury jednak nie później niż w momencie upływu terminu ich płatności.