Terytorium państwa trzeciego – co oznacza?

Terytorium państwa trzeciego – definicja

Terytorium państwa trzeciego  – terytorium państwa, które nie wchodzi w skład terytorium Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

  • w przypadku umowy zawartej między RP a państwem członkowskim lub państwem trzecim: most, wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy znajdujące się poza granicami Polski, za które (zgodnie z umową) Rzeczpospolita Polska jest odpowiedzialna;
  • w przypadku umowy zawartej między RP a państwem trzecim: most, wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy znajdujące się na terytorium kraju, za które (zgodnie  z umową) dane państwo trzecie jest odpowiedzialne.

Powyższe dwa przypadki mają zastosowanie tylko w momencie, kiedy w odniesieniu do zawartych umów wydana została decyzja Rady, która pozwala na odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE.

Zobacz też:

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Lista obecności

Niewykorzystany urlop