Instalacja gazowa w kosztach firmy

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Wśród kosztów wymienionych w tym artykule nie został wymieniony montaż instalacji gazowej w pojeździe. Jak zatem instalacja gazowa zamontowana w samochodzie wykorzystywanym w działalności powinna zostać ujęta w kosztach firmy? Odpowiedź w artykule.

Instalacja gazowa w firmowym samochodzie

Instalacja gazowa zamontowana w samochodzie firmowym może stanowić koszt uzyskania przychodu. Wówczas wydatek ten będzie stanowił ulepszenie środka trwałego.

Jeśli koszt założenia instalacji gazowej nie przekroczył 3 500 zł to wydatek ten można ująć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu, księgując go w kolumnie 13 KPiR.

Natomiast w sytuacji, gdy koszt instalacji gazowej przekracza kwotę 3 500 zł netto (dla czynnych podatników VAT) lub brutto (dla podatników zwolnionych z VAT) to będzie on podnosił wartość początkową samochodu. Wówczas wydatek ten należy rozliczać w ramach amortyzacji.

Instalacja gazowa a odliczenie VAT

Odliczenie podatku VAT od zakupu instalacji gazowej zależy od tego jaki to samochód, a także od tego czy podatnik odlicza 50% czy też 100% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem.

W celu odliczenia 100% podatku VAT samochód musi być wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów firmowych. Ponadto podatnik zobowiązany jest:

W sytuacji, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione to podatnik może odliczać jedynie 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem, w tym od montażu instalacji gazowej.

Jeśli zaś instalacja gazowa zostanie zamontowana w samochodzie ciężarowym o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony to w celu odliczenia 100% VAT od tego oraz innych wydatków związanych z tym pojazdem, podatnik nie musi wypełniać żadnych dodatkowych obowiązków.

Instalacja gazowa w prywatnym samochodzie wykorzystywanym w działalności

Jeśli podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności prywatny samochód to wydatki związane z jego użytkowaniem w firmie rozlicza się na podstawie kilometrówki dla celów PIT.

Jednakże montażu instalacji gazowej w samochodzie prywatnym, do którego podatnik prowadzi kilometrówkę dla celów PIT nie należy zaliczać do kosztów podatkowych. Bowiem rozliczając wydatki na podstawie kilometrówki, do kosztów zalicza się jedynie wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu. W związku z tym instalacja gazowa wykracza poza tego rodzaju wydatki. Montaż instalacji gazowej stanowi więc ulepszenie samochodu, gdyż następuje zwiększenie jego wartości.