Głównym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT jest limit obrotów ze sprzedaży opodatkowanej. Jednak nie każdy, kto zmieści się w limicie sprzedaży, może skorzystać ze zwolnienia. Istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy ustawy z góry pozbawieni są prawa do zwolnienia.   Zwolnienie podmiotowe VAT - limit sprzedaży   Podstawowym warunkiem korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT jest limit sprzedaży opodatkowanej. W 2015 r. kwota limitu, podobnie jak w roku poprzednim wynosi 150 000 zł. Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2014 r. przekroczyła kwotę ww. limitu nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego limit sprzedaży obliczają proporcjonalnie.   Pozbawienie prawa do zwolnienia na mocy ustawy   Jak już zostało wspomniane, nieprzekroczenie limitu sprzedaży wcale nie musi oznaczać prawa do zwolnienia. Limit obrotów nie jest bowiem jedyną rzeczą, która warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Ustawa o VAT przewiduje listę podmiotów, które nie mają prawa do korzystania ze zwolnienia bez względu na wysokość swojej sprzedaży. Bezwzględnie wyłączeni z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT są przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży:
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),
 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
 • nowych środków transportu,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 • usług jubilerskich.
  Dodatkowo w art. 113 ust. 13 wymienione zostały czynności, które każdorazowo podlegają opodatkowaniu VAT bez względu na to, że dokonuje ich podatnik zwolniony podmiotowo z VAT. Do czynności tych zaliczono:
 • import towarów i usług,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT), dla których podatnikiem jest nabywca,
 • świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca.
  Przeczytaj również: Podmiot zwolniony z VAT a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.