Przedsiębiorcy często dbają o estetyczność otoczenia siedziby swojej firmy. Zagospodarowanie terenu wokół budynku firmowego wiąże się jednak z wydatkami poniesionymi w celu np. zakupienia roślin ozdobnych. Czy wydatki poniesione na zagospodarowanie terenów zielonych wokół firmy można zakwalifikować do kosztów firmowych, czy też poprzez związek z reprezentacją nie będą stanowić kosztu podatkowego?   Koszty firmowe - definicja kosztu podatkowego   Koszty firmowe definiowane są w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo przepisy wskazują: aby wydatki mogły być uznane za koszt firmowy, nie mogą znajdować się na liście wydatków, których ustawa nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów. W art. 23 ust. 23 ustawy o PIT wskazano, że do kosztów podatkowych nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.   Nie ma legalnej definicji terminu "reprezentacja" ani w ustawodawstwie podatkowym, ani w ustawodawstwie regulującym inne dziedziny. Dlatego w procesie jego wykładni należy sięgnąć do języka potocznego i użyć miana koszty firmowe.   Przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości w kwestii tego, czy dany wydatek może być zakwalifikowany do kosztów firmowych, czy też jest on wydatkiem na reprezentację. Przez to nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.  
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2012 r., akt II FSK 1445/10. “Ponieważ zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, a zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, dla odtworzenia normy zawartej w tych przepisach kluczowe znaczenie ma określenie znaczenia terminu "reprezentacja". Rozumienie tego terminu jako "okazałość, wystawność, wytworność" występuje w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (por. np. wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Krakowie z dnia 18 maja 2010 r., I SA/Kr 620/10, w Warszawie z dnia 30 listopada 2010 r., III SA/Wa 837/10), nie jest jednak powszechnie akceptowane (por. wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2010 r., I SA/Ke 202/10, w Gdańsku z dnia z dnia 12 października 2010 r., I SA/Gd 407/10, w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r., III SA/Wa 834/10 i z dnia 25 marca 2011 r., III SA/Wa 1484/10), w których wskazuje się raczej na aspekt kreowania pozytywnego wizerunku firmy, a nie cechę wystawności, traktując wszelkie wydatki, mieszczące się w katalogu wymienionym w art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., jako wydatki reprezentacyjne. Należy dodać, że także w niektórych opracowaniach komentatorskich pod pojęciem reprezentacji rozumie się okazałość, wystawność (por. "Podatek dochodowy od osób fizycznych 2010" pod red. J. Marciniuka, Wyd. C.H.Beck 2010, teza 174 do art. 23, s. 763 nn.).”
  Zagospodarowanie terenów zielonych jako koszt podatkowy   Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych wokół własnej firmy, może co do zasady zaliczyć je do kosztów firmowych. Ważne jednak jest to, aby w tej kwestii zachować umiar i zdrowy rozsądek. Należy pamiętać o tym, by koszty te nie sugerowały wytworności oraz wystawności.   Firma ma prawo dbać o teren posesji, na którym znajduje się jej siedziba. Poprzez zagospodarowanie terenów zielonych utrzymuje czystość i estetyka. Są to więc koszty uzyskania przychodu. Działania te mają na celu zachęcenie do odwiedzania firmy przez klientów i dokonywania zakupów, a co za tym idzie - uzyskanie przychodów. Takimi wydatkami mogą być np. sadzenie kwiatów lub krzewów, sianie trawy, nawadnianie roślin, koszenie trawników, nawożenie oraz inne prace porządkowe na terenach zielonych przyległych do miejsca, w którym prowadzona jest działalność.   Organy podatkowe mogą jednak zakwestionować wydatki poniesione w celu zagospodarowania terenów zielonych przez przedsiębiorcę i zaliczyć je do kosztów poniesionych na reprezentację. Stanie się tak w przypadku kiedy podatnik zdecyduje się zasadzić na terenie swojej firmy rośliny lub krzewy, które będą się wyróżniać i odbiegać od standardów otoczenia panującego w danej okolicy. Przykładem mogą być np. drogie, egzotyczne drzewka lub krzewy.   Nie każdy wydatek poniesiony na zagospodarowanie terenów zielonych wokół firmy może być zaliczony do kosztów firmowych. Jeśli chcemy, by koszty poniesione w tym celu nie były kwestionowane przez organy podatkowe, należy podejść do tego tematu racjonalnie. Trzeba pamiętać o tym, że zagospodarowanie terenu posesji, na której znajduje się przedsiębiorstwo, ma służyć przede wszystkim dbaniu o estetyczność i porządek. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów reprezentacji? Przeczytaj “Nowe spojrzenie na pojęcie reprezentacji”.