Kradzież samochodu w leasingu

Kradzież samochodu to nic przyjemnego bez względu na to czy jest to samochód prywatny czy też firmowy. Bowiem zawsze wiąże się z uszczupleniem budżetu i innymi negatywnymi konsekwencjami. A co zrobić w sytuacji, gdy posiadasz samochód w leasingu i kradzież dotyczy właśnie tego pojazdu? Odpowiedź w artykule.

Umowa leasingu - podstawowe obowiązki

Zgodnie z art. 7091 Kodeksu cywilnego umowa leasingu jest zobowiązaniem finansującego do nabycia rzeczy od określonego zbywcy na warunkach  przewidzianych w tej umowie a następnie oddania tej rzeczy korzystającemu do używania (lub używania i pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Korzystający natomiast zobowiązuje się uiścić leasingodawcy wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach, które powinno być co najmniej równe cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem jej nieważności.

Kradzież samochodu w leasingu

Jak stanowi art. 7095 § 1 jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Jednak nie oznacza to, że przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku regulowania rat leasingowych. W sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży samochodu w leasingu korzystający powinien o tym fakcie powiadomić finansującego.

Bowiem leasingodawca może zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich nieuregulowanych jeszcze rat leasingowych. Przy czym kwota ta może zostać pomniejszona o korzyści jakie finansujący uzyskuje w związku z uregulowaniem rat przed terminem oraz wynikające z zapłaty ubezpieczenia rzeczy lub naprawienia szkody.

Kradzież samochodu w leasingu - jak się zabezpieczyć?

W sytuacji, gdy kradzież samochodu w leasingu wystąpi z przyczyn niezależnych od podatnika to zostanie on zobowiązany do zapłaty pozostałych rat leasingowych.

Zabezpieczeniem przed taką sytuacją może okazać się wykupienie ubezpieczenia od wartości pojazdu (GAP) oraz ubezpieczenia autocasco (AC). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczenia te pozwolą na odzyskanie całkowitej wartości skradzionego pojazdu. Należy jednak mieć na względzie, że ubezpieczyciel z różnych względów może odmówić wypłaty należności z tytułu ubezpieczenia.