likwidacja działalności gospodarczej

Podjęcie decyzji o zakończeniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Przeczytaj, jakie dokumenty musisz przygotować, aby likwidacja działalności gospodarczej została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa.

DRUK CEIDG-1

Druk CEIDG-1 to najważniejszy formularz, który należy wypełnić i złożyć do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. To ten sam dokument, który trzeba było wypełnić przed założeniem firmy. Złożenie CEIDG-1 jest konieczne, by likwidacja działalności gospodarczej była przeprowadzona w sposób właściwy i  skutkuje:

  • skreśleniem przedsiębiorstwa z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • przesłaniem informacji o rozwiązaniu działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jednak, aby wyrejestrować przedsiębiorcę i zatrudnionych przez niego pracowników, należy złożyć formularz ZUS-ZWUA. Jako przyczynę przedłożenia takiego pisma trzeba podać kod 100, który informuje o ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Na złożenie druku ZUS-ZWUA ma się 7 dni od momentu ustania tytułu do ubezpieczenia - w przypadku działalności gospodarczej jest to pierwszy dzień po dniu, w którym rozwiązano firmę,
  • poinformowaniem Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Formularz VAT-Z

Formularz VAT-Z należy wypełnić w przypadku, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem. Druk ten informuje o rozwiązaniu działalności gospodarczej - a co za tym idzie - zaprzestaniu czynności, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pozostałe obowiązkowe czynności

Do pozostałych obowiązków byłego przedsiębiorcy będzie należało:

  1. sporządzenie wykazu składników majątku,
  2. przeprowadzenie remanentu dla celów VAT,
  3. zamknięcie ksiąg podatkowych,
  4. sporządzenie na dzień likwidacji spisu z natury towarów handlowych - należy pamiętać o zgłoszeniu tego działania naczelnikowi urzędu skarbowego.

Uwaga! Dokumentację księgową należy przechowywać przez 6 lat od momentu rozwiązania działalności gospodarczej!