Niezapłacenie zaliczki podatku dochodowego w terminie - konsekwencje

Przedsiębiorca, który rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ma obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. Jednak w praktyce może zdarzyć się sytuacja, że ze względu na brak środków czy też zwykłe zapomnienie nastąpi niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy w terminie.

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy

Podatnik, który dokonuje miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego na zasadach ogólnych ma obowiązek uiszczenia zaliczki do 20 dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Natomiast rozliczając się kwartalnie przedsiębiorca wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który podatek został naliczony.

Jeśli zaś 20-sty dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy to termin płatności przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Niezapłacenie zaliczki podatku dochodowego w terminie wiąże się z zapłatą odsetek

W sytuacji, gdy zaliczka na podatek dochodowy nie zostanie uregulowana w terminie powstaje z tego tytułu zaległość podatkowa. Konsekwencją tego są odsetki za zwłokę, które podatnik ma obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego. Ponadto to na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego obliczenia kwoty.

Jeśli jednak podatnik dobrowolnie nie ureguluje zaległości wraz z odsetkami zostają one objęte egzekucją skarbową. Oznacza to, że przedsiębiorca oprócz uiszczenia zaległego podatku i odsetek zostanie również obciążony kosztami egzekucji.

Niezapłacenie zaliczki podatku dochodowego a pomniejszenie wysokości odsetek

Podatnik, który nie zapłacił zaliczki na podatek dochodowy w terminie ma możliwość pomniejszenia wysokości odsetek. Może to zrobić poprzez:

  • złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty wpłacając dodatkowo opłatę prolongacyjną;
  • umorzenie zaległości podatkowej łącznie z odsetkami.

Odsetki od niezapłaconej zaliczki na podatek dochodowy nie zawsze konieczne

Jak zostało wspomniane powyżej podatnik, który nie zapłacił zaliczki na podatek dochodowy w terminie zobowiązany jest do naliczenia odsetek za zwłokę. Jeśli jednak wysokość odsetek nie przekroczy kwoty 8,70 zł, wówczas nie ma konieczności dokonywania wpłaty tej kwoty do urzędu skarbowego. Jeśli jednak wartość naliczonych odsetek przekroczy 8,70 zł konieczne będzie ich odprowadzenie wraz z zaległą zaliczką do US.

Jeśli zaś niezapłacenie zaliczki na podatek dochodowy nie jest sytuacją notoryczną, a podatnik ma możliwość powołania się na instytucję czynnego żalu. Czynny żal nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku uregulowania powstałych zaległości, jednak chroni przed dodatkowymi sankcjami.