Jak obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych? Jak obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych? Zazwyczaj początkujący przedsiębiorcy zastanawiają się w jaki sposób obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Poniżej przedstawione zostało jak obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych, czyli według zasad skali podatkowej obliczany jest w wysokości 18% podatku do 85 528 zł dochodu, a powyżej tej kwoty - 32%. Podatnicy rozliczający się za pomocą tego podatku mają możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, a od podatku mogą odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą podatek.

Jak obliczyć podatek dochodowy - skala podatkowa

W celu obliczenia podatku dochodowego za dany okres rozliczeniowy, należy:

  1. Od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku - otrzymamy kwotę dochodu.

  2. Od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). Otrzymamy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych.

  3. Pomnożyć podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku do 85 528 zł dochodu.

    Uwaga: Po zmianie przepisów, od 2017 roku, po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku.

  4. Od podatku odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, nie cała zapłacona składka) - otrzymujemy podatek należy za cały rok.

  5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) - uzyskujemy tym kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

  6. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy do pełnych złotych - uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Terminy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Zaliczki miesięczne należy wpłacać do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następnego (np. zaliczka za luty opłacana do 20 marca), za grudzień - do 20 stycznia roku następnego. Natomiast zaliczki kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał będzie musiała być opłacona do 20 kwietnia), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego.