Remanent na koniec roku - jak go sporządzić?

Powoli zbliża się koniec roku, a to dla przedsiębiorców oznacza jedno - muszą sporządzić remanent na koniec roku. Bowiem zgodnie z przepisami przedsiębiorcy muszą na koniec każdego roku sporządzić spis z natury, nazywany także remanentem.

Na czym polega remanent?

Remanent, czyli spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji. Polega na ustaleniu rzeczywistej ilości składników majątku poprzez ich liczenie, ważenie, mierzenie bądź szacowanie, w zależności od ich charakteru. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rok podatkowy zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z tym w remanencie należy ująć stan na dzień 31 grudnia. Remanent nie musi być sporządzony dokładnie 31 grudnia. Jeśli jednak spis z natury dokonywany jest przed tą datą to do 31 grudnia nie może ulec zmianie stan składników majątkowych, a więc ich nabycie i zbycie.

Kto musi sporządzić spis z natury?

Remanent na zakończenie roku mają obowiązek sporządzić przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki osobowej. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą karty podatkowej, bowiem oni nie mają takiego obowiązku.

Jak sporządzić remanent?

Remanent, czyli spis z natury powinien być sporządzony z sposób rzetelny, staranny i trwały. Powinien zawierać następujące elementy:
 • nazwę firmy/imię i nazwisko właściciela,
 • datę sporządzenia remanentu,
 • numer kolejny arkusza spisowego,
 • dokładny opis inwentaryzowanego składnika majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość,
 • cenę za jednostkę miary,
 • wartość, czyli ilość sztuk przemnożona przez cenę jednostkową,
 • łączną wartość wszystkich składników majątku,
 • kwotę pomniejszającą wartość remanentu, która wynika z korekty kosztów (jeśli taka miała miejsce),
 • adnotację: “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis osoby sporządzającej remanent oraz właściciela (wspólników).

Remanent - co należy w nim ująć?

Składniki majątku, które powinien zawierać remanent określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR. Zaliczyć tutaj należy:
 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.
W remanencie należy ująć także te składniki majątku, które na dzień sporządzenia remanentu fizycznie znajdują się poza przedsiębiorstwem ale stanowią własność przedsiębiorcy.

Remanent zerowy - czy trzeba go sporządzić?

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, że remanent na koniec roku wynosi zero. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług. Nawet jeśli podatnik nie posiada żadnych składników podlegających spisowi ma obowiązek sporządzenia remanentu zerowego.

Remanent - w jakim celu się go sporządza?

Remanent na koniec roku jednocześnie zamyka rok i otwiera kolejny. W związku z czym ma wpływ na wynik podatkowy firmy z obu tych lat. Przy ustalaniu tego wyniku do kosztów uzyskania przychodów doliczana jest wartość remanentu początkowego, a odejmowana wartość remanentu końcowego. Spis z natury nie ma wpływu na wysokość podatku u przedsiębiorców rozliczających się za pomocą ryczałtu. Jednak w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na na zmianę formy opodatkowania, wówczas remanent będzie mieć znaczenie. Zobacz też:
płaca netto