Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jasno mówi o tym, że rozliczenia pieniężne przedsiębiorców związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest drugi przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro przeliczanych na złote według średniego kursu NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców 2015

 
Miesiąc dokonania transakcji Średni kurs NBP Limit rozliczeń po przeliczeniu Numer tabeli
styczeń 4,2623 63.934,50 zł z dnia 31.12.2014 r.252/A/NBP/2014
luty 4,2081 63.121,50 zł z dnia 30.01.2015 r.20/A/NBP/2015