Wraz z początkiem 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy w zakresie określania momentu powstawania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej. Od 1 stycznia zaliczki ewidencjonowane na kasie mogą powodować powstanie przychodu już w momencie ich otrzymania, konieczne jest jednak spełnienie pewnego warunku.

Zaliczka na kasie fiskalnej - jak było ­ jak jest?

Do końca 2014 roku otrzymane zaliczki, w przypadku kiedy przedsiębiorca miał obowiązek ich ewidencji za pomocą kasy fiskalnej (otrzymane od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej bądź rolników zryczałtowanych) wywoływały obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT, jednak w ujęciu podatku dochodowego nie było mowy o powstaniu przychodu.

Podatnik w momencie otrzymania zaliczki zobowiązany był do jej ewidencji na kasie fiskalnej, jednak ze względu, że przychód nie powstawał podczas księgowania raportu kasowego, zmuszony był dokonywać odpowiednich pomniejszeń. Nierzadko sytuacja ta zmuszała podatników do prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Od początku 2015 roku podatnik zobowiązany do ewidencjonowania otrzymanych zaliczek na kasie fiskalnej ma możliwość uznać moment otrzymania zaliczki za moment powstania przychodu.

Zaliczka na kasie fiskalnej - jak skorzystać z ułatwień?

Aby móc skorzystać z ułatwień podczas ujmowania zaliczek zarejestrowanych na kasie fiskalnej, podatnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Chęć skorzystania z nowej formy ujmowania przychodu związanego z zaliczkami ewidencjonowanymi na kasie fiskalnej należy zgłosić do 20 stycznia roku podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają rejestrowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej na zgłoszenie mają czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy.

Należy zaznaczyć, iż wybór tej formy ustalania daty przychodu przechodzi automatycznie na lata następne. Jeśli podatnik chce z niej zrezygnować, zmuszony będzie po raz kolejny powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Ma na to czas do 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tej metody.

Ważne!

W przypadku niepowiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o chęci skorzystania z ułatwień podatnik zobowiązany jest ujmować zaliczki zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Zmiany w prawie! Sprawdź, kto od 2015 roku musi posiadać kasę fiskalną!