Ustawa o VAT odwołuje się do przepisów o podatku rolnym w kwestii definicji gospodarstwa rolnego. Aby móc nazwać gospodarstwo grunty, muszą spełnić określone warunki.

Gospodarstwo rolne - warunki

  • sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyłączeniem gruntów, które są już zajęte w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej, niż rolnicza;
  • ich powierzchnia musi przekraczać 1 ha albo 1 ha przeliczeniowy;
  • stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu odoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej (także spółki nieposiadającej osobowości prawnej).
Zobacz też:
Wynagrodzenia kalkulator
Jarmin.pl