Rok 2015 przyniósł ze sobą szereg zmian. Jedną z nich jest rozszerzenie katalogu czynności świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, które zobowiązują podatnika do ich ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wśród czynności obligujących podatnika do ewidencjonowania na kasie fiskalnej pojawiły się m.in usługi doradztwa podatkowego.   Usługi doradztwa podatkowego - co to takiego?   Żaden z przepisów ustawy nie wskazuje jednoznacznej definicji usług doradztwa podatkowego. Definicja nie znajduje się równiez w żadnym z aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. Jednak w ustawie o doradztwie podatkowym zawarty został zakres czynności, które uznawane są za doradztwo podatkowe. Nowelizacja przepisów tej ustawy wprowadzona ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, podzieliła czynności związane z doradztwem podatkowym na dwie części. Wyróżnia się tu takie czynności, jak:
  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji. postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1,
Czynności te wykonywać mogą wyłącznie podmioty uprawnione w rozumieniu ustawy oraz te, które mogą być realizowane przez  każdy zainteresowany podmiot (czyli np. biuro rachunkowe):
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
  Czynności doradztwa podatkowego a biuro rachunkowe   W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wszystkie czynności doradztwa podatkowego świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych od 2015 roku  wiążą się z  obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej - bez względu na to kto dane czynności wykonuje.   Oznacza to, że nawet jednokrotne wypełnienie zeznania rocznego lub udzielenie porady na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez biuro rachunkowe spowoduje konieczność instalacji kasy rejestrującej.   Utrata prawa do zwolnienia a instalacja kasy   W myśl  § 9 ust. 1 Rozporządzenia podatnicy, którzy w 2015 tracą prawo do zwolnienia ze względu na świadczenie usług z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności zobowiązani są rozpocząć ewidencje przy pomocy kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2015r.   Sprawdź kto jeszcze od 2015 musi posiadać kasę fiskalną!