Leasing samochodu ciężarowego

Obecnie wielu przedsiębiorców korzysta z leasingu. Jest on szczególnie opłacalny w sytuacji, gdy przedsiębiorca potrzebuje w swojej firmie drogich maszyn czy urządzeń. Wówczas leasing stanowi wsparcie finansowe dla firmy. Samochody ciężarowe nie należą do tanich inwestycji. Dlatego też przedsiębiorcy chętnie korzystają z leasingu tych pojazdów. Jak rozliczyć leasing samochodu ciężarowego? Zobacz.

Pojazd ciężarowy w ustawie o VAT

Przed podpisaniem umowy leasingowej należy sprawdzić czy pojazd spełnia definicję samochodu ciężarowego. Otóż zgodnie z ustawą o VAT za samochód ciężarowy uznaje się samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Należą do nich:
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Jeśli więc leasingowany samochód spełnia powyższą definicję to należy go uznać za samochód ciężarowy.

Leasing samochodu ciężarowego - jaki leasing wybrać?

Podatnik, który zdecyduje się na leasing samochodu ciężarowego ma do wyboru leasing finansowy bądź leasing operacyjny.

W leasingu operacyjnym samochód przez cały czas trwania umowy leasingowej stanowi własność firmy leasingującej, która dokonuje od pojazdu odpisów amortyzacyjnych. Przy czym przedsiębiorca do kosztów podatkowych może zaliczyć całą opłatę wstępną, raty leasingowe, a także koszty związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Natomiast w leasingu finansowym samochód zostaje zaliczony do środków trwałych leasingobiorcy i to właśnie on amortyzuje pojazd. Wobec tego odpisy amortyzacyjne zaliczane są do kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Poza tym do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć część odsetkową raty oraz bieżące koszty użytkowania pojazdu.

Leasing samochodu ciężarowego a podatek VAT

Ustalenie tego czy wybrany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym ma istotne znaczenie przede wszystkim w kwestii odliczenia podatku VAT.

Jeśli pojazd spełnia definicję samochodu ciężarowego to odliczenie VAT zależne jest od sposobu użytkowania go w działalności.

W sytuacji, gdy samochód użytkowany jest w działalności i do celów prywatnych to podatnik może odliczać 50% VAT od wydatków związanych z samochodem.

Jeśli jednak pojazd, który spełnia definicję samochodu ciężarowego wykorzystywany jest tylko w prowadzonej działalności to leasingobiorca może odliczać 100% VAT od wydatków związanych z samochodem.

Przed podpisaniem umowy leasingowej należy dokładnie sprawdzić czy pojazd, który ma stanowić przedmiot leasingu spełnia definicję samochodu ciężarowego, a także który rodzaj leasingu wybrać.