ważne terminy podatkowe

Każdy przedsiębiorca powinien znać ważne terminy podatkowe. Znajomość tych dat niezbędna jest do terminowego opłacania podatków.

Ważne terminy podatkowe - ZUS

Przedsiębiorca niezależnie od tego czy osiąga przychód czy też stratę musi opłacać składki ZUS. W tym przypadku podatnik musi pamiętać, że:

  • do 10. dnia każdego miesiąca musi odprowadzić składki ZUS w przypadku niezatrudniania pracowników;
  • do 15. dnia każdego miesiąca zobowiązany jest do zapłaty składek ZUS za siebie i za zatrudnianych pracowników.

Najważniejsze terminy podatkowe w PIT i VAT

Terminy zapłaty podatku są odmienne dla podatku dochodowego i dla podatku VAT i w związku z tym:

  • do 7. dnia miesiąca podatek płacą podatnicy rozliczający się za pomocą kart podatkowej;
  • do 20. dnia miesiąca zobowiązani są zapłacić podatek podatnicy rozliczający się za pomocą zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych;
  • do 20. dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych bądź do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w przypadku podatników rozliczających podatek dochodowy kwartalnie.

Jeśli zaś chodzi o podatek VAT to do najważniejszych terminów, o których powinien pamiętać przedsiębiorca zalicza się:

  • 25. dzień każdego miesiąca bowiem do tego dnia podatnicy podatku VAT rozliczający się miesięcznie zobowiązani są złożyć i opłacić podatek VAT. Natomiast w przypadku podatników rozliczających się z podatku VAT kwartalnie deklarację i należność należy uiścić do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału;
  • 15. dzień każdego miesiąca w przypadku podatników składających VAT UE w wersji papierowej. Natomiast podatnicy składający deklarację VAT UE w wersji elektronicznej mają obowiązek złożenia jej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy.

Polecamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny