Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania usługi lub z chwilą dokonania dostawy towarów. Jednak od zasady ogólnej występują wyjątki. Ogólna zasada nie będzie mieć zastosowania w przypadku świadczenia usług budowlanych. Wobec tego kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlanych? Odpowiedź w artykule.

Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych - kiedy powstaje?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie należy odnieść się art. 19a ust. 5 pkt 3 zgodnie, z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:
  1. a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, (...).
Zgodnie z powyższym obowiązek podatkowy dla usług budowlanych powstaje na zasadach  szczególnych. Jednak moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych zależny jest od tego na czyją rzecz są one wykonywane - na rzecz osoby prywatnej czy też firmy.

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych na rzecz osób prywatnych

W przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz osób prywatnych obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z datą wykonania usługi lub otrzymania zapłaty w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze.

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych na rzecz firm

Jeśli zaś chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług budowlanych na rzecz firm, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że przed wystawieniem faktury nie wpłynęła płatność za usługę.  Przy czym, zgodnie z art. 106i ust.3 pkt 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Odwrotne obciążenie a usługi budowlane

Od 2017 roku usługi budowlane zostały objęte procedurą odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku VAT został przerzucony z ze sprzedawcy na nabywcę usługi. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić poniższe przesłanki:
  • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,
  • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, mający status podwykonawcy,
  • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Jeśli warunki te zostaną spełnione wówczas to nabywca usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT. Natomiast sprzedawca nie wykazuje podatku VAT z tytułu tej transakcji. Świadcząc usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia obowiązek podatkowy powstaje:
  • z chwilą wystawienia faktury przez sprzedawcę,
  • z upływem 30 dni od dnia wykonania usługi (za moment wykonania usługi może być również uznany moment częściowego wykonania usługi, bądź koniec okresu rozliczeniowego – jeżeli strony rozliczają usługi budowlane cyklicznie), jeżeli sprzedawca nie wystawi faktury w tym terminie (obowiązek podatkowy powstanie nawet wówczas, gdy nabywca nie będzie miał wiedzy o wykonaniu tej usługi),
  • z chwilą dokonania całości lub część zapłaty, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty (moment obciążenia rachunku bankowego, czy przekazania należności gotówką).